Oferta publicada el 18/01/22
Professions, arts i oficis

Facultatiu tècnic per a l’Àrea de Govern Digital

Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Descripció de la oferta

Qui som?

La Fundació Bit és una empresa pública encarregada d’executar les estratègies d’R+D+i, com a instrument del Govern de les Illes Balears, mitjançant la recerca dedicada a l’anàlisi, desenvolupament i el foment de les noves tecnologies i de l’esperit emprenedor de base tecnològica.

A la Fundació Bit gestionem els parcs tecnològics de Balears (ParcBit i CentreBit Menorca) i fem de consultora tecnològica pel Govern, amb projectes d’àmbit sanitari, educació, eines corporatives i altres.

A l’Àrea de Govern Digital de la Fundació Bit desenvolupem aplicacions informàtiques relacionades amb l’Administració Electrònica i que estan implantades al Govern de les Illes Balears i a altres administracions de la Comunitat Autònoma.

On faràs feina?

Son Espanyol

Les oficines de la Fundació Bit es troben al Parc-Bit, nosaltres a l’edifici Son Espanyol, la seu principal de la Fundació. Un entorn privilegiat de feina, rodejat d’altres empreses punteres en el sector TIC, la biotecnologia i les indústries culturals i creatives.

Què fem?

Àrea Govern Digital:

Desenvolupem aplicacions estratègiques relacionades amb Administració Electrònica que suporten altes càrregues de feina i que tenen una alta transcendència dins el funcionament l’administració del Govern de les Illes Balears.

Apliquem una metodologia de feina basada en AGILE, el que et permetrà una ràpida adaptació a la dinàmica de treball, ser un membre actiu dins el desenvolupament i aprenentatge de l’equip i ocasionalment unir-te a altres sprints de l’equip per tal d’ajudar-los a complir els seus objectius.

Els principals projectes que es desenvolupen dins l’àrea de Govern Digital són:

 • REGWEB3 El registre electrònic és una aplicació estratègica a una administració ja que tota la documentació que rep i envia una administració passa per allà. Està certificada per integrar-se amb el sistema d’interconnexió de registres de l’Estat. (Més informació a https://github.com/GovernIB/registre)
 • PORTAFIB És una plataforma de signatura electrònica. Ofereix la possibilitat a un usuari de signar electrònicament documents, crear fluxos de firma,… A la vegada la plataforma actua com a proveïdora de serveis de firma per tal que es pugui signar des d’altres aplicacions, permetent signatura web i signatura de servidor amb certificats electrònics, firma biomètrica, firma en el núvol,… (Més informació a https://github.com/GovernIB/portafib)
 • Carpeta Ciutadana És el punt de comunicació entre el ciutadà i l’administració. Ofereix al ciutadà un lloc on consultar els tràmits que ha fet, la documentació que ha presentat, els certificats que pot obtenir de l’administració i finalment un lloc on llegir les seves notificacions electròniques. . (Més informació a https://github.com/GovernIB/carpeta)
 • DIGITALIB És una aplicació que proporciona serveis de digitalització de documents, permetent obtenir còpies electròniques autèntiques de documents en paper. . (Més informació a https://github.com/GovernIB/digitalib).

Què t’oferim?

 • Contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B
 • Sou brut anual de 27.246,14-€ distribuït en dotze pagues.
 • Jornada completa.
 • Horari de dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h.
 • Règim flexible d’entrada i sortida.

Quina feina faràs?

Des del primer moment t’integraràs dins l’equip de desenvolupament. Es tracta d’un equip implicat en la seva feina i amb amplia experiència en aquest tipus de software. Depenent del projecte al que facis feina, faràs coses diferents i hauràs d’afrontar diferents reptes.

Les tasques que realitzaràs seran les següents:

 • Analitzar i dissenyar actuacions o aspectes tècnics relatiu al projectes en els que participes.
 • Realitzar la programació del projecte informàtic.
 • Identificar problemes, desenvolupar solucions i recomanar accions.
 • Realitzar les proves del projecte: codificar, revisar i realitzar proves unitàries i d’integració.
 • Elaborar informes i documents relatius a les actuacions pròpies dels projectes assignats.
 • Proposar idees innovadores i millores contínues als projectes i tècniques utilitzades.
 • Proposar noves tecnologies per millorar la eficiència tècnica del desenvolupament

Fem feina amb les següents tecnologies:

 • La programació d’aplicacions es fa amb Java SE 8/11 i Java EE 7, EJB, Servlet, JPA, Hibernate, Spring, …
 • La part web es treballa amb HTML, CSS, JSTL/JSP, jQuery, XML, JSON, REACT JS, PRIMEFACES,…
 • Eines d’integració continua (SVN/GIT, Maven, Docker,…)

Què valorem?

Valorem la capacitat de treballar en equip, la capacitat d’autoaprenentatge i ràpida adaptabilitat al nou entorn i l’experiència laboral en llocs de treball realitzant tasques d’anàlisis, desenvolupament i suport a la implantació d’aplicacions informàtiques del software amb les següents tecnologies i/o llenguatges de programació: Java, JavaScript, SQL, React, React Native, JEE o JSE.

 Quins requisits demanem?

 • Nacionalitat espanyola o alguna altra d’acord amb l’article 57 de l’E.B.E.P.
 • Tenir 16 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió de la titulació d’enginyeria tècnica informàtica, diplomatura en informàtica, grau d’enginyeria informàtica o titulació equivalent.
 • Coneixements de català, nivell mínim B2.

Quins beneficis podem oferir?

Oferim una sèrie de mesures per a que et puguis desenvolupar, tant a nivell personal com professional:

 • Unir-te a una empresa innovadora on podràs adquirir una valuosa experiència laboral en l’àmbit del desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
 • Un grup de treball multidisciplinar i cohesionat
 • Formació continua en l’àmbit tecnològic.
 • Horari flexible i possibilitat d’incorporar-se al pla de teletreball de l’empresa (1 a 3 dies de teletreball segons l’equip).
 • 28 dies de vacances (22 més 6 dies de lliure disposició del treballador.
 • Facilitats per la conciliació de la vida laboral i familiar.

Tipus de contracte

Altres

Durada del contracte

Contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B

Jornada laboral

Completa

Salari

Sou brut anual de 27.246,14-€ distribuït en dotze pagues.

Altres ofertes que et poden interessar

Aplica a aquesta ofertaSubscriu-te al nostre butlletí

Comparteix aquesta oferta amb algú a qui li pot ser útil:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram